Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Normativni okvir nasilja u obitelji u Hrvatskoj - kojim pravnim aktima se regulira?

 U sklopu projekta Savjetovalište „Maja Čulić“ za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljujemo seriju članaka koji će se baviti temama iz područja obiteljskog, kaznenog, socijalnog i radnog prava, kao što su: prekršajni postupak, pravo žrtava, djelovanje policije i centara za socijalnu skrb, zaštitne mjere, postupci obiteljskog savjetovanja i obiteljske medijacije, ali i temom ekonomskog nasilja i prava žrtava nasilja na radnom mjestu.

 

Nasilje u obitelji te zaštita žrtava u RH propisani su različitim zakonima, podzakonskim aktima, politikama i strategijama. Glavni zakoni koju normiraju ovu tematiku su Prekršajni zakon kao opći zakon (lex generalis) te Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kao poseban zakon (lex specialis). Prekršajnim zakonom propisano je da se zakonom može propisati kazna zatvora do devedeset dana, zatim posebna obveza napuštanja doma na određeno vrijeme u slučaju obiteljskog nasilja koja se može izreći uz uvjetnu osudu i mogućnost ograničenja prava okrivljenika na vlastiti stan te prava na nesmetane veze s članovima obitelji i bliskim osobama izricanjem mjera opreza te obavezu policije da odmah nakon uhićenja obavijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi radi mogućeg zbrinjavanja članova obitelji oštećenih nasiljem. Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji propisana su prava žrtava nasilja u obitelji, krug osoba na koje se Zakon odnosi, određuju se oblici nasilja u obitelji, prekršajno-pravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji, prikupljanje podataka o primjeni Zakona, osnivanje Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji te prekršajne odredbe.

Po ovom zakonu, nasilje u obitelji je:

  • primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda,
  • tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci,
  • psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost,
  • spolno uznemiravanje,
  • ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci, te
  • zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Osobe na koje se ovaj Zakon primjenjuje su: bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnici po krvi u ravnoj lozi, srodnici u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja, posvojitelj i posvojenik. Zakon se primjenjuje i na bivše partnere, osobe koje imaju zajedničko dijete te osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Osim toga, nasilje u obitelji je kazneno djelo iz članka 179.a Kaznenog zakona za koje je propisana kazna zatvora do tri godine, a opisano je kao teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji koje kod člana obitelji ili bliske osobe izaziva strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovodi u ponižavajući položaj, a ne ispunjava pretpostavke za teže kazneno djelo.

Nadalje, prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca i odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja korisnici su socijalne skrbi, priznaje im se psihosocijalna podrška, privremeni smještaj u kriznim situacijama, koji iznimno može trajati do godinu dana.

Obiteljskim zakonom propisano je da je u partnerskim odnosima zabranjena diskriminacija prema spolu i nasilje prema partneru te da nasilje u obitelji predstavlja posebno tešku povredu načela solidarnosti, uzajamnoga poštovanja i pomaganja svih članova obitelji zbog čega se prevencija, suzbijanje i sankcioniranje svih vrsta nasilja u obitelji uređuje posebnim zakonom. Izloženost djeteta nasilju među odraslim članovima obitelji ovim zakonom propisana je kao jedna od posebnih pretpostavki za određivanje mjere lišenja prava na roditeljsku skrb. Zakon također uređuje i pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije.

Osim navedenih zakona, odredbe koje se odnose na zaštitu od nasilja u obitelji nalaze se još i u Zakonu o kaznenom postupku, Zakonu o sudovima za mladež, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o zaštiti svjedoka, Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, Zakonu o suzbijanju diskriminacije, Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola.

print pdf mail